15 10, 2020

Van de voorzitter … oktober 2020

2020-10-15T15:43:07+02:00

Vanwege de zeer bijzondere omstandigheden in dit jaar 2020 en de ontwikkelingen van de laatste paar weken, toch weer een bericht van het bestuur.

In dit zeer memorabele jaar 2020 waar wij voor het eerst in de geschiedenis van onze vereniging maanden niet mochten c.q. konden badmintonnen zijn de gevolgen van deze corona crisis nu ook doorgedrongen tot in onze directe nabijheid.

Vorige week werden wij tijdens ons donderdagavond vrij spelen opgeschrikt door de mededeling van Henk en Martin dat bar Olympus zijn deuren voorgoed zou gaan sluiten. Voor leden met een iets langere historie bij de vereniging onvoorstelbaar. Deze spelers kennen Henk en Martin al vele, vele jaren. De gebeurtenissen van de laatste maand (wederom sluiting van het café) en van de maanden die wellicht nu gaan komen is hen teveel geworden.

Ook een aantal spelende leden zijn inmiddels door deze crisis rechtstreeks en hard getroffen;  een aantal heeft door deze omstandigheden zijn baan verloren.

Uiteraard leven wij zeer mee met al diegenen die dit is overkomen en hopen wij van harte dat deze crisis wordt overwonnen en dat wij weer min of meer terug zullen kunnen keren naar normaal.

In het bijzondere geval van Henk en Martin hebben in de hal twee kaarten gelegen waarop een ieder zijn medeleven tot uiting kon brengen.
Ook hebben diverse leden een bijdrage overgemaakt die we inmiddels aan beide heren hebben overhandigd.
Daar waren ze erg blij mee, en hopelijk kunnen ze er leuke dingen van doen.
Want leuke dingen daar heeft een ieder, in deze toch wel zeer woelige tijd, zeer behoefte aan.

Op donderdag 15 oktober kunnen we zeer beperkt badmintonnen in de hal.
Dit houdt in dat er alleen maar single partijen gespeeld kunnen worden.
En je moet je ook nog van te voren opgeven dat je komt spelen.

Wat er verder staat te gebeuren de komende maanden: kunnen c.q. mogen wij ALLEN blijven badmintonnen, kan de zojuist ingezette competitie worden vervolgd etc. etc.  Wederom spannende tijden!

Ik hoop zeer dat wij elkaar dit seizoen blijven treffen in onze hal, zo dat niet meer tot de mogelijkheden behoort, zal het bestuur iedereen zoveel mogelijk op de hoogte blijven houden via onze website.

Met sportieve groet, mede namens Pieter, Robbert, Colette, Irma, Patrick, Chris en Marjan,

Edwin de Haas

Alg. voorzitter BC Weesp

Van de voorzitter … oktober 20202020-10-15T15:43:07+02:00
19 08, 2020

Van de voorzitter … augustus 2020

2020-08-19T11:41:58+02:00

Na maanden geen badminton, kunnen we weer voorzichtig beginnen met onze geliefde sport.

Vanwege de nog steeds bijzondere situatie van dit moment en het feit dat de ontwikkelingen m.n. ook in de regio Amsterdam heel erg snel gaan heeft het bestuur uiteraard de laatste weken gekeken hoe en wanneer wij weer verantwoord zouden kunnen gaan badmintonnen in onze hal.

Het bestuur is over het weer in gebruik nemen van onze hal niet unaniem, maar vindt nu dat vanaf a.s. donderdag 20 augustus met inachtneming van alle aanbevelingen en richtlijnen van het RIVM het verantwoord zou moeten zijn om inderdaad weer te badmintonnen met elkaar.

In beginsel zullen a.s. donderdag de volwassenen (>18 jaar) weer kunnen gaan spelen, de jeugd volgt dan in principe op 3 september a.s. (mogelijkerwijs zou dit nog een week kunnen worden vervroegd  (e.e.a. afhankelijk van de mogelijkheid van begeleiders).

In de zaal zal tijdens het spelen gecontroleerd worden op de naleving van de richtlijnen zoals in de zaal vermeld door de gemeente (afstand houden, niet onnodig in zaal blijven hangen, niet douchen, zoveel mogelijk omkleden thuis).

Omdat zoals opgemerkt het bestuur niet unaniem tot bovengenoemd besluit heeft kunnen komen wordt het bezoek aan de hal en het spelen in de hal nadrukkelijk gezien als zijnde ieders eigen afweging en verantwoordelijkheid.

Afgelopen april heeft het bestuur in verband met de Corona crisis ook onder meer vergaderd over hoe nu om te gaan met de contributie betalingen voor het binnenkort startende seizoen. Omdat (toen) nog niet duidelijk was hoe het nieuwe seizoen eruit zou komen te zien is besloten de contributiebetaling in twee delen op te knippen; een 1e deel dient dan betaald te worden over de periode september – december (vervaldatum september), een 2e deel dient dan betaald te worden over de periode december – einde seizoen (vervaldatum december).

Met sportieve groet, mede namens Pieter, Robbert, Colette, Irma, Patrick, Chris en Marjan,

Edwin de Haas

Alg. voorzitter BC Weesp

Van de voorzitter … augustus 20202020-08-19T11:41:58+02:00
6 04, 2020

Van de voorzitter … april 2020

2020-04-06T21:04:48+02:00

Geen badminton tot 1 juni door coronavirus.
Samenwerking met BV Gaasperdam is nu een feit.

Vanwege de nog steeds zeer bijzondere situatie van dit moment en het feit dat naar alle waarschijnlijkheid wij elkaar de komende weken, maanden, nog niet lijfelijk zullen kunnen ontmoeten en spreken wil ik graag hierbij, ook namens mijn medebestuursleden, iets vertellen en toelichten over de verdere ontwikkelingen binnen onze vereniging.

Afgelopen maart heb ik melding gemaakt van het feit dat  er gesprekken waren gestart tussen het bestuur van BCW en een aantal bestuursleden van de BVG. Insteek in deze gesprekken was het tot stand brengen van een samenwerking tussen BVG en de BCW.

Tijdens deze gesprekken heeft inmiddels ook een wisseling van de wacht plaatsgevonden binnen het technische hart van onze vereniging.
De laatste 5/6 jaar werd de technische commissie aangevoerd door Ineke Pouw.
Ineke had reeds een aantal keren aangeven dit werk te willen overdragen.
Door de gevoerde gesprekken tussen BCW en BVG, waaraan ook Colette en Irma actief hebben deelgenomen, met name op gebied van technische zaken en teamsamenstellingen, zijn Colette en Irma eig. min of meer stilzwijgend, Ineke opgevolgd.

Op dit moment, dat de gesprekken tussen BCW en BVG in een soort van afrondende fase zijn beland, ook de teamsamenstellingen zijn min of meer rond, hebben Colette en Irma aangegeven de taken van Ineke, in de nieuwe samenwerkingssituatie,  voorlopig te willen overnemen. De facto was dat eig. dus reeds gebeurd.

Wij zijn, als bestuur, heel erg tevreden met de inzet van Colette en Irma, ook al gezien de grote badminton kennis en ervaring van beiden.

Uiteraard zijn wij Ineke voor haar grote inzet de laatste jaren grote dank verschuldigd.
Het samenstellen van teams e.d. is niet altijd eenvoudig en er komt vaak van alles over iemand heen!
Het is tenslotte vaak moeilijk het iedereen naar de zin te maken!

Omdat op dit moment het niet duidelijk is of er dit seizoen nog een ALV kan worden gehouden, waar wij officieel afscheid kunnen nemen van een bestuurslid en haar in het, verdiende, zonnetje kunnen zetten, hierbij, namens het hele bestuur alvast een groot dank je wel voor de inzet van Ineke en een hartelijk welkom voor Colette en Irma.

Graag hadden wij een en ander aan alle leden willen voorleggen en uiteindelijk dient dit ook wel te gebeuren door het, ergens dit jaar, bijeenroepen van een BALV (bijzondere Alg. Leden Verg.).

Met sportieve groet, mede namens Pieter, Robbert, Ineke, Patrick, Chris en Marjan,

Edwin de Haas

Alg. voorzitter BCWeesp

Van de voorzitter … april 20202020-04-06T21:04:48+02:00
15 03, 2020

Van de voorzitter … maart 2020

2020-04-06T19:42:58+02:00

Geen badminton tot eind maart door coronavirus
Samenwerking gezocht met BV Gaasperdam

Vanwege de zeer bijzondere ontwikkelingen van de laatste week, voor het eerst in de geschiedenis van onze vereniging mag c.q. kan er niet worden gebadmintond.  Onze thuishal Aetsveld is, vanwege de Corona crisis, gesloten tot in ieder geval 31 maart a.s., maar na aller waarschijnlijkheid veel langer.   In de allersomberste scenario’s zou dit zelfs zomaar het voorlopige einde kunnen zijn van ons badminton seizoen 2019/2020.

Het zal voor iedereen even wennen zijn, maar het is niet anders, de komende maanden gaat de bescherming van de volksgezondheid en bestrijding van deze virusziekte uiteraard boven alles.

Omdat wij elkaar de komen de maand (-en) wellicht niet meer zullen kunnen treffen of spreken wil ik  graag nu, namens mijn medebestuursleden, iets vertellen en toelichten over een andere ontwikkeling binnen onze vereniging.  Zoals bekend bestond de BCWeesp in november jl.  50 jaar, een feit dat wij met z’n allen groots hebben gevierd.

In december jl. kreeg het bestuur voor het eerst echter ook lucht van “geruchten” dat m.n. in de 3 hoogste teams massaal opgezegd zou gaan worden. Er zou sprake zijn van een vertrek van mogelijk  15-20 leden.

Uiteraard is hier door het bestuur over gesproken en ook besproken welke kant wij eigenlijk op willen met onze vereniging (competitie / recreatie of beide ??).

Afgelopen januari kwam dit geheel in een enorme stroomversnelling en bleek ons dat er geen tijd meer was en dat snel handelen was geboden. Het bestuur is om de tafel gaan zitten met diverse spelers uit de betreffende teams om te bespreken hoe nu verder.

In deze gesprekken zijn diverse opties besproken. Voorop stond toch wel de keuze dat wij ook graag senioren competitie (het liefst op een zo hoog mogelijk niveau) wilden kunnen blijven aanbieden.

Op een gegeven moment, toen bovenstaande keuze gemaakt was, luidde uiteraard de centrale vraag:  hoe kunnen we dit gaan organiseren.

Via contacten die reeds bestonden tussen enige topspelers van onze vereniging en topspelers van de BV Gaasperdam te Amsterdam, zijn er vrij snel gesprekken gestart tussen het bestuur van BCW en een aantal bestuursleden van de BVG. Insteek in deze gesprekken: het tot stand brengen van een samenwerking tussen BVG en de BCW op in 1e instantie senioren niveau.  Deze beoogde samenwerking is vooralsnog m.n. gericht op de niveaus divisie 2 tot en met divisie 6 (senioren).

Heel nadrukkelijk wil ik hierbij onderstrepen dat het GEEN fusie tussen beide verenigingen betreft. De BC Weesp blijft volledig zelfstandig. Een ieder blijft ook vooralsnog  gewoon lid van de BCW (of BVG).

Op de genoemde niveaus zullen mixed teams kunnen worden gevormd van BCWeespers en Gaasperdammers. Grote voordeel voor onze huidige competitie (top-)spelers, meer uitdaging (bredere top), meer, wellicht betere trainingsmogelijkheden, meer kansen op doorstromen naar hogere divisies.

Zonder in detail op deze gesprekken in te kunnen en willen gaan, kan ik hier wel alvast mededelen dat deze door het bestuur ingeslagen weg volgens het bestuur de enig mogelijke weg is om m.n. het competitie spelen binnen de BCWeesp mogelijk te blijven houden. Wat het bestuur betreft is er dus geen weg terug.

Graag hadden wij een en ander aan alle leden willen voorleggen en uiteindelijk dient dit ook wel te gebeuren door het bijeenroepen van een BALV (bijzondere Alg. Leden Verg.).

Momenteel lijkt dit door de ontwikkelingen op een ander gebied echter niet mogelijk. Vandaar deze “van de voorzitter” waar ik namens het bestuur een ieder nu enig inzicht in de sportieve ontwikkelingen heb willen geven.

Uiteraard kan iedereen die daar behoefte aan heeft nadere vragen stellen aan het bestuur. Indien mogelijk zullen wij daar op reageren.

Ik hoop zeer dat wij elkaar dit seizoen nog gaan treffen in onze hal, zo dat niet tot de mogelijkheden behoort, zal het bestuur iedereen zoveel mogelijk op de hoogte blijven houden via onze website.

Met sportieve groet, mede namens Pieter, Robbert, Ineke, Patrick. Chris en Marjan,

Edwin de Haas

Alg. voorzitter BC Weesp

Van de voorzitter … maart 20202020-04-06T19:42:58+02:00
20 11, 2019

Van de voorzitter … november 2019

2019-11-24T18:47:55+01:00

Bekijk hier de foto’s van ons 50 jarig jubileumfeest

Vanwege deze zeer bijzondere mijlpaal ook maar weer eens een “Van De  Voorzitter” , de eerste stond in de Thuttle van september 2000, ik was zojuist op de ALV off. benoemd tot voorzitter. Vanwege een voorzitter loze periode van bijna 2 jaar en het feit dat mijn echtgenote penningmeester was voerde ik het bestuur in deze periode al wel min of meer aan, maar wilde/kon niet off. benoemd worden als………

Op 1 november 2019 bestaat de BC Weesp exact 50 jaar, tijd om als alg. voorzitter (ver) terug te kijken in de tijd.

Onze vereniging is opgericht door Max Scholtz met zeer enthousiaste ondersteuning door Wien Philips en Ellie Bouman. Niet toevallig, in die tijd allen werkzaam bij Duphar in Weesp.

Max speelde reeds enige tijd op aardig nivo badminton via de personeelsvereniging Duphar, Wien speelde reeds langer met broer en neven en Loes op veel hoger nivo badminton bij de BC Velzen. Wien en zijn echtgenote verhuisden naar Weesp (1967) en Wien kwam Max, met zijn ideeën, tegen bij Duphar. Max ventileerde zijn ideeën over het beginnen van een badmintonclub in Weesp ook tegen Ellie, deze was onmiddellijk enthousiast, zij wilde meteen lid worden. Eigenlijk was Ellie dus het eerste (pre-) lid. Max was reeds enige tijd bezig om de gemeente Weesp zover te krijgen dat er zaalruimte ter beschikking werd gesteld, eindelijk najaar 1969 kreeg Max toestemming om badminton te spelen in de gymnastiekzaal Irenelaan (Irene-zaal). Tussen 12.00h en 14.00h kon elke zaterdag badminton worden gespeeld.

Op zaterdag 1 november 1969 werd dan eindelijk de openingsslag van de BC Weesp gespeeld door de toenmalige burgemeester van Weesp, de heer Kooiman. “Tegenstander” was natuurlijk Max.

Op dat moment waren er ca. 20 leden. De eerste paar jaar waren een aantal Indische families lid, zoals bv. de fam. Backers, Philips en Verstift en verder een aantal kennissen van Max.

Het eerste tijdelijke “bestuur” van de badminton club bestond uit Wien Philips (voorzitter), Max Scholtz (secretaris) en Mw. Scholtz (penningmeester).

De BC Weesp deed ook meteen mee aan het competitieseizoen 1969-1970, er waren 7 competitiespelers, 1/3 deel van het totaal aantal leden. Het team werd door de bond “geplaatst” in de 2e klasse district NH. Dit 1e team bestond uit Wien en Loes, Max,  John Beer, Max Latuperissa, Jeanne Verstift en Ina Schwab. Het team werd in de 2e klasse ongeslagen kampioen en promoveerde naar de 1e klasse district.

Dit 1e (en enige-) competitieteam promoveerde de jaren daarna telkens opnieuw en via de overgangsklasse belandde men uiteindelijk in de 2e klasse landelijk!

Grappig detail, regelmatig ging bij uitwedstrijden van ons 1e team, de hele vereniging (!!) ter aanmoediging mee (in viertal auto’s).

Na ca. half jaar wordt het “tijdelijke” bestuur opgevolgd door het 1e officiële bestuur van de club; voorzitter wordt John Beer, Max Scholtz blijft secretaris en Ellie Bouman wordt de nieuwe penningmeester. Wien gaat uiteraard niet verloren voor onze club, hij verlegt zijn aandacht m.n. naar de technische commissie. Alles wat te maken heeft met trainen, techniek etc. etc. heeft zijn grote aandacht en interesse. M.n. hier is toen ook enorm belangrijk en goed werk verricht voor onze club in opbouw.

Hoewel het uitstekend ging met competitieteam 1 konden er niet meer competitie teams worden ingeschreven omdat de zaalruimte thuis onvoldoende was, er was eigenlijk maar ruimte voor 1 team.

De club had toen ook reeds een behoorlijke wachtlijst, veel mensen in Weesp wilden badmintonnen, de zaalruimte (Irenezaal) was echter volstrekt onvoldoende. Met heel veel moeite konden provisorisch 2 banen worden gecreëerd, ook het aantal speeluren was al snel volstrekt onvoldoende.

In de Irenezaal waren ook geen echte badminton voorzieningen, het was een gymzaal voor scholen, er waren b.v. geen belijningen, elke speelmiddag moest de belijning opnieuw zelf worden aangebracht (met tape), deze werd er doordeweeks even hard weer af getrokken door leerlingen die er sporten……uiteindelijk schijnen er, met verf, lijnen te zijn getrokken (in het geniep) door de toenmalige beheerder van de zaal.

Grappig detail: de contributie voor het lidmaatschap van de BCW  bedroeg fl. 45,= op jaarbasis. Deze werd de eerste jaren “gewoon” door Ellie geïnd tijdens het spelen in de zaal. Wel uiteraard een kwitantie/bonnetje!

Een aantal jaren later komt dan eindelijk de zo gewenste en benodigde extra speelruimte beschikbaar. Op de vrijdagavond kan de nieuwe en groeiende vereniging terecht in de gymzaal van de MAVO (Waarschapsstraat?). Het ledental groeit naar bijna 65 leden.

Hoewel de vereniging groeide was er nog geen vast clubblad. Er bestond wel een soort mededelingenblaadje van het bestuur, wat af en toe uit werd gedeeld als het bestuur dacht dat er iets interessants te melden was. Uiteindelijk vond het bestuur het wel belangrijk dat er, ter verbinding in de groeiende vereniging, een echt clubblad verscheen op een min of meer frequente basis. Dit clubblad was uiteindelijk de “Thuttle”. De 1e verschijningsdatum was ergens in seizoen 1970/1971.

De Thuttle verscheen in het competitieseizoen ca. 6 – 8x, daarbuiten niet of veel minder.

De redactie werd gedurende een groot aantal jaren geleid door Ellie, de distributie was een groot aantal jaren in handen van Toos van Elswijk.

Omdat de kosten steeds verder toenamen en de digitalisering steeds verder oprukte kwam er een fysiek einde aan de Thuttle in seizoen 2004/2005. De Thuttle ging nog een aantal jaren verder als digitale versie, het Thuttletje, maar ook daar kwam een einde aan. Communicatie verliep verder via de website van de BC Weesp.  Bij vrijwel alles dat met deze site te maken had en heeft is reeds groot aantal jaren de naam van Chris van der Haar verbonden.  Chris maakt al vele jaren deel uit van het alg. bestuur als vertegenwoordiger van  “de redactiecommissie” maar is in feite onze grote creatieve geest achter heel veel ontwikkelingen  (hij begon ooit als “grafisch vormgever” van de Thuttle).

In de jaren 70 groeit de vereniging stevig door, meer leden, meer competitiespelers, meer trainingen en betere trainers en er wordt een competitieleider aangesteld (wie?). Er komen naast het 1e team meerdere competitieteams (3). Er komt tenslotte ook een aparte afdeling voor de jeugd.

Heel belangrijk voor de ontwikkeling van deze jeugdafdeling was Paul Oldenzeel sr. , wiens zoon Paul jr. reeds speelde bij de BCW. Onder leiding van “oom Paul” groeide deze jeugdafdeling als kool, werden heel veel activiteiten georganiseerd, was er heel veel lol, werd ook heel veel badminton gespeeld en getraind en kwamen er steeds meer leden. Alles onder het mom: die de jeugd heeft, heeft de toekomst”.  Deze toekomst zag er dan ook zeer florissant uit. In deze tijd werden bv. ook de kinderen van Wien jeugdlid (Wienman en Irma) maar bv. ook Petra van Bolhoven.  Na het vertrek van Ome Paul werden binnen de jeugdafdeling Moos Backers en iets later Ed Charpentier belangrijk. Uiteindelijk is Ed Charpentier (met een tussenpoos van ca. 2 jaar, de Marine riep) zo’n 16 jaar trainer binnen de jeugdafdeling geweest.

Eind jaren ’70 bestonden er “wilde” plannen van het bestuur om de Irene zaal aan te kopen en uit te breiden. Niet enkel om meer ruimte te creëren voor het steeds groeiende ledenaantal, maar ook omdat er in de loop der jaren meer competitieteams bij waren gekomen, waarvan een aantal inmiddels op hoog nivo speelden.  De Irenezaal was eigenlijk te laag om met deze teams hier nog competitie te kunnen c.q. mogen spelen. Thuiswedstrijden werden dan ook verplaatst naar Amstelveen (Uilenstede) en naar Nederhorst den Berg (wel een nieuwe sporthal, de Blijkklappers).

Het wilde plan om de Irenezaal over te nemen werd vrij rigoureus door de gemeenteraad van Weesp naar de prullenbak verwezen. Daarin speelde uiteraard ook mee dat de gemeente zelf reeds bezig was met plannen een grote sporthal te bouwen in Aetsveld.

Begin jaren ’80 werd de sporthal Aetsveld daadwerkelijk gebouwd. In 1982 was deze sporthal klaar en moest het bestuur van de BCW beslissen wel of niet in deze nieuwe hal te gaan spelen of toch in de Irene zaal te blijven.

Uiteindelijk na vele, nogal tumultueus verlopen, vergaderingen besloot het bestuur dat de BCWeesp inderdaad zou gaan spelen in de sporthal Aetsveld. De Irene zaal werd echter ook nog aangehouden (voor jeugd en recreanten).

Eind 1981 vindt door “alle gedoe” een scheiding plaats binnen de BCWeesp, er waren inmiddels zoveel spanningen ontstaan, een beleidsmatig verschil van mening over Aetsveld; bestuur had zich laten afschepen door de gemeente met te weinig ruimte en tijden (maar ook de gezelligheid was verdwenen, de BCW was steeds meer gefocust op presteren, presteren….).

Een aantal leden stapt op en onder leiding van de oud oprichter van de BCW, Max Scholtz, ziet eind 1981 een nieuwe badmintonvereniging het licht in Weesp, de BV Irene. Beide verenigingen gaan hun eigen weg, BV Irene ontwikkelt zich steeds meer als een recreantenvereniging met enige nadruk op gezelligheid. Competitiespelers zijn er dan nauwelijks.

In 1982 zijn wij ook begonnen met het Open BCWeesp toernooi. Waar in 2 dagen honderden partijen door even zovele spelers werden gespeeld in de B t/m D categorie.  Het toernooi heeft zich in de regio altijd in een zeer warme belangstelling kunnen verheugen, met veel inschrijvingen, veel partijen en veel sfeer. In 2000 werd de A-categorie toegevoegd,  landelijke spelers, geplaatst op de bondslijst. Het toernooi werd nog groter, met inschrijvingen van nationale toppers en veel spectaculaire wedstrijden. Uiteraard deden altijd al veel BC Weesp leden mee aan de diverse categorieën en hebben velen ook in diverse finales gestaan (en gewonnen!). Twee toernooien licht ik er kort uit: tijdens het 16e toernooi stond Arnold Niessen in drie finales (hoogste categorie) en won de gemengd dubbel, het herendubbel verloor hij samen met Ron Siebenlist, de heren enkel verloor Arnold van Wienman Philips toen nog spelend voor BC Amersfoort!

In het 18e toernooi, het eerste met een A-categorie stond Wienman Philips, nu als BCWeesper, in twee A-finales; hij verloor de herendubbel, maar won de gemengd dubbel!

De organisatie van een dergelijk groot toernooi vergde uiteraard heel veel voorbereiding en m.n. ook het in elkaar zetten van een passend speelschema vergde heel veel van de toernooi commissie. Veel leden hebben de toernooi commissie door de jaren heen bemenst. Toernooi commissaris/voorzitter is ondermeer Andre Kingma jarenlang geweest. Door de jaren heen zijn ook Petra Backers, Andre Backers, Irma Philips en heel veel andere leden heel actief geweest in de organisatie van dit, voor de BCWeesp, belangrijke toernooi.  Sorry, voor de vele leden die ik hier niet benoem, niet alles is meer terug te vinden in de archieven…………….!

November 1988, belangrijke mijlpaal, werden mijn echtgenote, Willeke en ikzelf lid van de BC Weesp. Wij kwamen na onze studietijd, vanuit Amsterdam, wonen in Nederhorst den Berg, zochten een badminton vereniging (we speelden allebei reeds badminton) en kwamen uit bij de BCWeesp.

Onze eerste kennismaking met de club was vreselijk. Wij trainden toen nog op de dinsdagavonden van 18.30h – 20.00h, de trainer was een blonde god. Bijgenaamd de drill inspector. Zijn naam was Erik Seitsema (?),  hij speelde zelf in Zijderveld 1. Wij wisten niet wat ons overkwam, wij wilden badminton spelen, maar kwamen terecht in een soort strafkamp, Erik liet iedereen als warming up (?) minstens 45 minuten tot een uur rennen en rennen en nog meer rennen. Zaal op en neer, geen shuttle te bekennen. Afzien, maar iedereen hield vol, hoewel met aanzienlijke tegenzin……tegen het einde dan meestal eindelijk iets met een shuttle.

Willeke en ik zijn het jaar erop competitie gaan spelen, eerste jaren samen in een team, later bleek zij talentvol en ging veel hoger spelen (uiteindelijk team 3?) ikzelf bleef eenzaam achter (team 9/10?), talentloos en zo.  Alhoewel, als je maar lang genoeg volhoudt, nu al in team 4, over 5 of 10  jaar ook in team 3 of 2………….

In elke vereniging is team I het “vlaggenschip”, dat is in principe bij de BCWeesp niet anders. Zoals reeds eerder gememoreerd was ons 1e team meteen eind jaren ’60, begin jaren ’70 zeer succesvol. Men begon in de 2e klasse district en klom via de overgangsklasse op naar de 2e klasse landelijk, voorwaar een enorme prestatie!

Midden jaren ’90 is ons 1e team wederom top. In de jaren 1994 – 1999  is ons 1e team het hoogst spelende team in onze hele regio en speelt vrijwel voortdurend landelijk in de 2e klasse / 1e klasse, later 2e divisie. In vrijwel deze hele periode is trainer/coach van dit topteam Wien Philips.

Spelers in de bovengenoemde zeer succesvolle periode waren (in willekeurige volgorde):  Petra Backers, Colette Couwenhoven, Arnold Niessen en Ron Siebenlist. In deze periode zijn ook een aantal invallers actief ondermeer Danielle Nieuwhof en Jos Wesselman.

Een tweede bloeiperiode van ons 1e team vindt plaats tussen 2005 – 2009. Een hier en daar gewijzigd basis team weet eerst van de 4e divisie landelijk te promoveren naar de 3e divisie en vervolgens naar de 2e divisie, weet zich daar te handhaven en komt het laatste jaar in de problemen door blessures bij spelers. Midden in het seizoen komt daar ook nog een ernstige blessure van Wienman Philips bij, hij zal dat jaar niet meer in actie komen.

Spelers in deze succesvolle periode waren:  Petra Backers, Danielle Nieuwhof, Wienman Philips en Mischa Sommer. Vaste invaller en later vast lid van het team is Wouter de Wildt. Trainer in deze 2e succes periode is Rob Haase (?) Weet niet zeker of dit voor deze hele periode geldt.

In 2000 vindt nog een opvallende gebeurtenis plaats, in 1982 was sprake geweest van een hele vervelende scheiding binnen de BCWeesp en ontstond als eerder gememoreerd de BV Irene. De BV Irene is altijd een (veel) kleiner broertje/zusjes gebleven van de BCWeesp. Eind jaren ’90 bestond de BV Irene nog uit ca. 30 leden. De BCWeesp was toen al gegroeid tot ruim 160 leden  (op hoogtepunt 2005/2006 zouden dat er ongeveer 185 zijn). De BV Irene had nogal problemen om de exploitatie sluitend te krijgen (men speelde in en huurde nog steeds de Irene zaal). Heel voorzichtig zijn toen door de voorzitters van de BV Irene en BC Weesp gesprekken gestart over een samengaan van de twee badminton verenigingen in Weesp. Wie destijds de voorzitter was van de BC Irene weet ik niet meer, maar het klikte en onder “lichte” aandrang van de gemeente Weesp ( wilde af van de alsmaar  groeiende exploitatie tekorten) kwam er officieel “een fusie” tussen de twee badminton verenigingen tot stand. Eind 2000 waren de twee weer verenigd onder 1 verenigingsdak. Badminton was weer thuis waar het in 1969 begonnen was. Een aantal spelers van Irene stapten over (m.n. ook een aantal competitiespelers) anderen stopten.

Met bovenstaande pretendeer ik absoluut niet volledig te zijn (geweest); er is nog zoveel meer gebeurd, gedaan, zoveel mensen zijn door mij niet genoemd, die allerlei meer of minder belangrijke functies hebben uitgeoefend, maar zonder wie onze vereniging nooit zou kunnen hebben gefunctioneerd.

De BC Weesp bestaat in de eerste plaats uit heel veel enthousiaste badmintonners, maar dit badminton is in de loop van 50 jaar mogelijk gemaakt en nog steeds mogelijk door de enorme belangeloze inzet op bestuurlijk, organisatorisch, technisch en financieel gebied van inmiddels vele honderden vrijwilligers, ouders en sponsoren. Waarvoor GROTE DANK EN HULDE!!!!!

Inmiddels is mij duidelijk dat ik voor mijn leven voorzitter ben van de BCWeesp, ben inmiddels aardig onderweg, dus zullen wij als bestuur er met alle vrijwilligers alles aan blijven doen om ook de komende 25 jaar (tot troost: daarna ben ik echt weg) de badminton sport in Weesp te promoten, ondersteunen en gezond te houden.

Tenslotte: Het was en is mij een groot voorrecht inmiddels ca. 20 jaar uw voorzitter te hebben mogen zijn,

Met hartelijke een sportieve groet mede namens mijn medebestuursleden:  Pieter Otte,  Robbert Hoedt, Ineke Pauw, Patrick Taling, Chris van der Haar en Marjan Gijzen,

Edwin de Haas  

Alg. Voorzitter

Van de voorzitter … november 20192019-11-24T18:47:55+01:00
Go to Top