Notulen BC Weesp ALV 27-06-2019

Aanwezig: Jaap Hutters, Nelleke van Deventer, Melanie Backers, Tony Jim, Mirjam Jim, Petra Backers, Inez Achacha, Jeffrey Dekker, Marjan Gijzen, Arnold Brom, Pieter Otte, Arnoud van de Weerd, Chris vd Haar, Hans Gorter, Hans Eenink, Robbert den Hoedt, Bas Eenink, Liesbeth van Schaick, Bram Bouwens,
Afmelding: Colette van Couwenhoven, Ineke Pouw, Patrick taling, Edwin de Haas

1) Opening

De voorzitter heeft zich afgemeld. Robbert den Hoedt is waarnemend voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom

2) Ingekomen stukken en mededelingen

BC Weesp heeft een uitnodiging ontvangen voor de verenigingenmarkt tijdens Sluis en Bruggen feest 2019. Melanie Backers en Jeffrey Dekker willen hier graag aan meewerken.
Start van het nieuwe seizoen is op donderdag 22 en zondag 25 augustus.
Het bestuur heeft een decharge voorstel ontvangen van de kascommissie. Deze wordt verderop in de vergadering behandeld

3) Notulen ALV 2017

De notulen van de vorige ALV (2018) zijn gepubliceerd op de website.

4) Commissieverslagen

A) Jeugd
Training wordt ook volgend seizoen verzorgd door Simon Reumer
Geen kamp geweest dit seizoen, maar wel een heel succesvol camp-in-one-day evenement met diverse activiteiten en een afsluitende barbecue

B) Recreanten
Er is weer een klaverjas avond georganiseerd. 5 tafels, Inez was eerste, Chris tweede.
De pubquiz was een succes, en wordt ook volgend jaar weer georganiseerd.

C) Oude en nieuwe media
Chris vraagt de teams om input voor de website, bijvoorbeeld elke week een verslag van de wedstrijden. Diverse kanalen zoals facebook worden reeds gebruikt maar mogelijk moeten we ook een instagram account voor de club regelen, dit om de jeugd beter te bereiken. Dit is besproken maar nog geen besluit over genomen.

D) Jubileum.
Organisatie van het feest is onderweg. Dit wordt gehouden in de bar Olympus.
Diverse activiteiten worden georganiseerd waaronder, onder voorbehoud, een clinic met Selena Piek.

5) Financieel Jaarverslag 2018-2019

De penning meester licht het jaarverslag toe. Grootste afwijking ten opzichte van de prognose is het vervallen van de BTW op de zaalhuur

6) Verslag Kascommissie

Kascommissie heeft haar taak verricht en stelt de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering stemt unaniem in.

7) Benoeming nieuwe kascommissie

Bas en Hans Eenink vormen de nieuwe kascommissie

8) Begroting 2019-2020

De begroting kent ten opzichte van vorige jaren een eenmalige afwijking. Er is een is budget voor het jubileumfeest gereserveerd voor 2500 euro.

9) Benoeming nieuwe penningmeester

Hans neemt afscheid als penningmeester, na 16 of 17 jaar. Hij krijgt een fles wijn en een bos bloemen. Pieter Otte neemt het stokje over. Zijn benoeming wordt unaniem gesteund door de vergadering.

10) Shuttlebeheer

Hans Eenink doet het verzoek of iemand ook het shuttle beheer van hem wil overnemen. Hier wordt nog niet direct iemand voor gevonden.

11) Rondvraag

a. Er is per mail een vraag binnengekomen of de club nog steeds een bondsscheidsrechter moet (kunnen) leveren. Dit moet worden uitgezocht
b. Via Tony is er een aanbod binnengekomen om een restpartij club shirts over te nemen. Deze moeten wij dan zelf bedrukken. Dit gaat het bestuur uitzoeken
c. Melanie Backers vraagt of het mogelijk is om vanaf volgend jaar alle teams op dezelfde dag thuis te laten spelen. Dit is gezelliger en goedkoper. Dit zal het bestuur uitzoeken.

12) De waarnemend voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.